University of Strathclyde

  • Glasgow, Glasgow City (GB)