Human Centred Design GA Senior Research Fellow

 • Cardiff Metropolitan University
 • Cardiff, UK
 • Nov 01, 2021
Full time Design (all areas)

Job Description

Job Title: Human Centred Design GA Senior Research Fellow

School/Unit: Research & Innovation Services

Location: Cyncoed & Llandaff Campus, Cardiff

Salary: 8 A/B, £47,419 - £54,943 per annum

Hours: 37 per week

Tenure: Permanent

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide

Our performance in this year's Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The opportunity

This is a post for a senior researcher, in a role that contributes to the ambitions of the University's Strategic Plan. The role requires a research leader that will continue to develop their own research career while supporting the development of other researchers. Centrally located within the University's Research and Innovation Services, the post will support the the Head of Global Academy - Human Centred Design in stimulating and delivering interdisciplinary research activity across the five academic Schools at Cardiff Met's. The role holder will bring experience in relevant research grant capture, producing academic outputs and supporting the development of other researchers. The role will be a combination of 'active researcher' and 'research leader', supporting research project development across the university.

What you'll do - key duties

 • Leading the development of interdisciplinary research proposals
 • Contributing to the development of interdisciplinary research proposals
 • Working closely with the Global Academies team to support research that addresses the UN's Sustainable Development Goals
 • Leading the development of research teams across Cardiff Met through collaboration with senior researchers and early career researchers, to develop new teams to identify and capitalise upon new development opportunities
 • Managing funding application development and assuming strategic oversight of key research projects including project management of select research projects
 • Leading and supporting the production of relevant research outputs

Activities will include leading , facilitating and supporting the development of  research and enterprise funding applications applicable to the Human Centred Design Global Academy to be submitted to a variety of bodies, e.g. the European Commission, UKRI, public, private and third sector. 

The role holder will also formalise and implement processes that will lead to sustainable collaborative working, higher quality funding applications and associated growth of interdisciplinary research at Cardiff Met. This activity will directly contribute to our institutional Measures of Success.

What you'll bring - essential experience & strengths

 • Proven experience in successful research proposal development for academic research gained in an HEI environment, and with a diverse range of partners (research funding bodies, third sector, public and private sectors)
 • Proven experience of developing and maintaining multi-partner/multi-national project relationships/networks
 • Proven experience of developing successful multi-partner/multi-national project proposals
 • Experience of a significant contribution to the delivery of an academic research programme
 • Experience of supervising research teams
 • Significant post-graduate level experience
 • Proven experience in publishing academic work

What you'll have - essential qualifications

 • Doctoral level qualification in a relevant discipline (this could be design, user experience, human-computer interaction, or other discipline that aligns with a human-centred approach); or other doctoral qualification with experience in relevant projects

Our total reward package

We have a range of great benefits for employees including:

Annual leave of 35 days, plus 12 bank holiday / concessionary days

Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions

Flexible and remote working opportunities

Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage

Access to all library facilities

Salary sacrifice schemes including cycle to work

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Professor Andrew Walters, Head of Global Academy - Human Centred Design, at atwalters@cardiffmet.ac.uk

Closing date:  Friday 26th November 2021, 4:30 pm

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Teitl y Swydd:  Uwch Gymrawd GA Dylunio sy'n Canolbwyntio ar Bobl

Ysgol/Uned: Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi

Lleoliad: Campws Cyncoed a Llandaf, Caerdydd

Cyflog: 8 A/B, £47,419 - £54,943 y flwyddyn

Oriau: 37 yr wythnos

Daliadaeth: Parhaol

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y cyfle

Mae hon yn swydd ar gyfer  uwch ymchwilydd, mewn rôl sy'n cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol y Brifysgol. Mae'r rôl yn gofyn am arweinydd ymchwil a fydd yn parhau i ddatblygu eu gyrfa ymchwil eu hunain tra'n cefnogi datblygiad ymchwilwyr eraill. Wedi'i leoli'n ganolog o fewn Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd y Brifysgol, bydd y swydd yn cefnogi Pennaeth yr Academi Fyd-eang — Dylunio sy'n Canolbwyntio ar Bobl wrth ysgogi a chyflwyno gweithgarwch ymchwil rhyngddisgyblaethol ar draws y pum Ysgol academaidd ym Met Caerdydd. Bydd deiliad y swydd yn dod â phrofiad mewn cipio grantiau ymchwil perthnasol, cynhyrchu allbynnau academaidd a chefnogi datblygiad ymchwilwyr eraill. Bydd y rôl yn gyfuniad o 'ymchwilydd gweithredol' ac 'arweinydd ymchwil', gan gefnogi datblygiad prosiect ymchwil ar draws y brifysgol.

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol

 • Arwain datblygiad cynigion ymchwil rhyngddisgyblaethol
 • Cyfrannu at ddatblygu cynigion ymchwil rhyngddisgyblaethol
 • Gweithio'n agos gyda thîm Academïau Byd-eang i gefnogi ymchwil sy'n mynd i'r afael â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig
 • Arwain y gwaith o ddatblygu timau ymchwil ar draws Met Caerdydd drwy gydweithio ag uwch ymchwilwyr ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa, i ddatblygu timau newydd i nodi a manteisio ar gyfleoedd datblygu newydd
 • Rheoli'r gwaith o ddatblygu ceisiadau am gyllid a chymryd goruchwyliaeth strategol o brosiectau ymchwil allweddol gan gynnwys rheoli prosiectau ymchwil dethol
 • Arwain a chefnogi'r gwaith o gynhyrchu allbynnau ymchwil perthnasol

Bydd y , gweithgareddau'n cynnwysarwain ,hwyluso a chefnogi'r gwaith o ddatblygu ceisiadau am gyllid ymchwil a menter sy'n berthnasol i'r Academi Fyd-eang Dylunio sy'n Canolbwyntio ar Bobl i'w cyflwyno i amrywiaeth o gyrff, e.e. y Comisiwn Ewropeaidd, UKRI, y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector. 

Bydd deiliad y rôl hefyd yn ffurfioli ac yn gweithredu prosesau a fydd yn arwain at gydweithio cynaliadwy, ceisiadau am gyllid o ansawdd uwch a thwf cysylltiedig ymchwil rhyngddisgyblaethol ym Met Caerdydd. Bydd y gweithgaredd hwn yn cyfrannu'n uniongyrchol at ein Mesurau Llwyddiant sefydliadol.

Beth fyddwch chi'n ei gyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol

 • Profiad gadarn o ddatblygu cynnig ymchwil llwyddiannus ar gyfer ymchwil academaidd a enillwyd mewn amgylchedd SAU, a chydag ystod amrywiol o bartneriaid (cyrff ariannu ymchwil, y trydydd sector, y sector cyhoeddus a'r sector preifat)
 • Profiad gadarn o ddatblygu a chynnal perthnasoedd/rhwydweithiau prosiect aml-bartner/aml-genedlaethol
 • Profiad gadarn o ddatblygu cynigion prosiect aml-bartner/aml-genedlaethol llwyddiannus
 • Profiad o gyfraniad sylweddol at gyflwyno rhaglen ymchwil academaidd
 • Profiad o oruchwylio timau ymchwil
 • Profiad sylweddol ar lefel ôl-raddedig
 • Profiad profedig o gyhoeddi gwaith academaidd

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol

 • Cymhwyster lefel ddoethurol mewn disgyblaeth berthnasol (gallai hyn fod yn ddyluniad, profiad y defnyddiwr, rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron, neu ddisgyblaeth arall sy'n cyd-fynd â dull sy'n canolbwyntio ar bobl); neu gymhwyster doethurol arall sydd â phrofiad mewn prosiectau perthnasol

Cyfanswm ein pecyn gwobrwyo

Mae gennym ystod o fuddion gwych i weithwyr gan gynnwys:

Gwyliau blynyddol o 35 diwrnod, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc/consesiynol

Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael

Cyfleoedd gweithio hyblyg ac anghysbell

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal

Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell

Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â'r Athro Andrew Walters, Pennaeth yr Academi Fyd-eang - Dylunio sy'n Canolbwyntio ar Bobl, yn atwalters@cardiffmet.ac.uk

Dyddiad cau: Dydd Gwener 26 Tachwedd 2021, 4:30 pm

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi yn ôl teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeirws mae ein holl recriwtio bron yn cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Gwybodaeth Bellach

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb Person

Ein Pecyn Ymgeiswyr

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa.

Application Details

To Apply: Please use the "Apply" Button Below or see the Job Description Above

When inquiring or applying for this job opening, please also reference AcademicCareers.com.

Be first to receive notifications of new jobs in your specific area by signing up for Job Alerts Here.

Diversity_Logo.png