Head of School of Arts, Culture, and Language

  • Bangor University
  • Bangor, Gwynedd
  • Oct 25, 2021
Full time Art & Art History Languages & Literature

Job Description

Bangor University
Head of School of Arts, Culture, and Language

Located in one of the most beautiful regions of the UK, between the Snowdonia National Park and the island of Anglesey, Bangor University has occupied a central role in the educational provision of the area since its foundation in 1884. With approximately 11,000 students and 2,000 staff, the university offers a wide range of academic courses grouped into three Colleges. We are a unique institution, Welsh in language and attitude but international in outlook and ambition.

Home to five departments covering Welsh and Celtic Studies; Creative Writing, English Literature, Film, Journalism and Media; Linguistics, English Language and Bilingualism; Languages and Cultures; Music, Drama and Performance the newly established School of Arts, Culture, and Language sits at the core of the University's arts and humanities subject provision. The largest of three academic schools in the College of Arts, Humanities and Business it is home to over 50 academic staff, over 50 tutors and over 1,200 undergraduate, postgraduate taught and postgraduate research students.  In addition to boasting an excellent research and teaching environment, the school makes a significant contribution to the University's civic and public engagement agenda at local, regional, national and international levels.

The School, like Bangor and its surrounding communities is bilingual; Welsh and English are used equally in School communication, teaching, and creative practice.  Grounded in our distinct linguistic and cultural identity and extraordinary location, the school has a consciously global outlook to research. We place an enormous value on our subject areas, defending the vital role that Arts, Culture and Language play for the wider community, societal and individual wellbeing, and recognise our responsibility to ensure our academic work and creative practice connects with local, regional, national and global communities.

Building on our research excellence, strong staff and student community, and our local links, we have an ambitious plan for growth, and our new Head of School's leadership will be the essential ingredient for supporting our ambitions.  For full role details on this outstanding opportunity and how you can take our new School to the next level of impact and influence, please visit www.andersonquigley.com/bangor-academic  or www.andersonquigley.com/bangor-academaidd.

The closing date for applications is noon on Monday 22nd November 2021

Bangor University values the diversity of all our staff and the enrichment this brings to our community. We are committed to an inclusive and supportive environment for all who come to work with us. We aim to take every opportunity to progress equality and diversity and encourage applications from candidates who are underrepresented at this level.

 

Prifysgol Bangor

Pennaeth yr ⁠Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau

Mae Prifysgol Bangor wedi ei lleoli yn un o ardaloedd prydferthaf y Deyrnas Unedig, rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn, ac mae wedi chwarae rhan ganolog yn narpariaeth addysgol yr ardal ers ei sefydlu ym 1884. Gyda thua 11,000 o fyfyrwyr a 2,000 o aelodau staff, mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau academaidd wedi eu rhannu rhwng tri choleg. Rydym yn sefydliad unigryw, Cymraeg o ran iaith ac agwedd, ond yn rhyngwladol o ran natur ac uchelgais.

Mae Ysgol y Celfyddydau, Diwylliant ac Iaith sydd newydd ei sefydlu wrth wraidd prynciau'r celfyddydau a'r dyniaethau a ddarperir gan y brifysgol, ac mae'n gartref i bum adran yn cynnwys y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd; Ysgrifennu Creadigol, Llenyddiaeth Saesneg, Ffilm, Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau; Ieithyddiaeth, Iaith Saesneg a Dwyieithrwydd; Ieithoedd a Diwylliannau; Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio.  Hon yw'r fwyaf o dair ysgol academaidd yng Ngholeg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes ac mae'n gartref i dros 50 o staff academaidd, dros 50 o diwtoriaid a dros 1,200 o fyfyrwyr israddedig, ôl-radd ymchwil ac ôl-radd hyfforddedig.  Mae gan yr ysgol amgylchedd ymchwil ac addysgu rhagorol, ac mae hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol i agenda ddinesig y brifysgol ac ymgysylltu â'r cyhoedd yn lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae'r ysgol, fel Bangor a'r cymunedau cyfagos, yn ddwyieithog; defnyddir Cymraeg a Saesneg yn gyfartal mewn gohebiaeth, addysgu ac ymarfer creadigol yn yr ysgol.  Yn seiliedig ar ein hunaniaeth ieithyddol a diwylliannol unigryw a'n lleoliad rhyfeddol, mae gan yr ysgol agwedd fyd-eang fwriadol at ymchwil. Rydym yn rhoi gwerth enfawr ar ein meysydd pwnc, gan amddiffyn swyddogaeth hanfodol y Celfyddydau, Diwylliant ac Iaith yn y gymuned ehangach, lles cymdeithasol ac unigol, ac yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod ein gwaith academaidd a'n hymarfer creadigol yn cysylltu â chymunedau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

Gan adeiladu ar ein rhagoriaeth ymchwil, staff cryf a chymuned myfyrwyr, a'n cysylltiadau lleol, mae gennym gynllun uchelgeisiol ar gyfer twf, ac arweinyddiaeth ein Pennaeth Ysgol newydd fydd y cynhwysyn hanfodol ar gyfer cefnogi ein huchelgeisiau.  I gael manylion llawn am y swydd hon sy'n cynnig cyfle rhagorol a sut y gallwch fynd â'n hysgol newydd i'r lefel nesaf o ran effaith a dylanwad, ewch i www.andersonquigley.com/bangor-academic  neu www.andersonquigley.com/bangor-academaidd.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, dydd Llun 22 Tachwedd 2021

Mae Prifysgol Bangor yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein holl staff a'r ffordd y mae hynny'n cyfoethogi ein cymuned.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau awyrgylch cynhwysol a chefnogol i bawb sy'n dod i weithio atom. Ein nod yw manteisio ar bob cyfle i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr heb gynrychiolaeth ddigonol ar y lefel hon.

Application Details

To Apply: Please use the "Apply" Button Below or see the Job Description Above

When inquiring or applying for this job opening, please also reference AcademicCareers.com.

Be first to receive notifications of new jobs in your specific area by signing up for Job Alerts Here.

Diversity_Logo.png